Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Praktijk Vrij of op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In deze algemene voorwaarden wordt naar Praktijk Vrij verwezen als de “opdrachtnemer”.

Met “de opdrachtgever” wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee Praktijk Vrij een overeenkomst sluit tot het verzorgen van coaching, therapie of training.

Met “de cliënt” wordt bedoeld de persoon die de coaching/therapie ervaart. De cliënt en de opdrachtgever kunnen dezelfde persoon zijn, maar dit is niet noodzakelijk.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht de ‘Algemene Voorwaarden’ op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.

Artikel 2. Overeenkomst

Voorafgaand aan het coachtraject / de therapie wordt een overeenkomst getekend door de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Met deze overeenkomst wordt akkoord gegeven voor de start van de coaching/therapie en gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Tarieven en betaling

Tijdens de coaching of therapie probeert de opdrachtnemer samen met de cliënt een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Mochten resultaten onverhoopt tegenvallen, dan kan de opdrachtnemer hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Na afloop van elk losse afspraak voor coaching of therapie is de particuliere opdrachtgever het op de website gecommuniceerde tarief verschuldigd aan de coach/therapeut. Het verschuldigde bedrag kan direct cash of via een betaalverzoek worden betaald.

In geval van een traject dient bij aanvang van het traject het volledige traject voldaan te worden door de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Betaling van facturen door een zakelijke opdrachtgever dient (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) te gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Indien de opdrachtgever/cliënt de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verder ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever mag de opdrachtnemer de werkzaamheden staken of opschorten, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervoor schadeplichtig kan stellen.

Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10 % verschuldigd en dit vanaf de zestiende dag na de factuurdatum.

Ingeval van liquidatie, faillissement of elke vorm van insolventie en of staking van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 4. Annuleren afspraken

Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 48 en 24 uur van tevoren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annuleren minder dan 24 uur van te voren of bij niet komen opdagen worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Medische begeleiding

Coaching/therapie gebeurt aanvullend op medische hulpverlening. De reguliere geneeskunde wordt hier als basis van de gezondheidszorg beschouwd. Coaching/therapie is geen vervanging van medische of psychologische hulpverlening van welke aard ook. Een coach stelt geen diagnose en mag/kan geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen. Indien de klant in behandeling is bij een arts, dient de klant dit zelf vooraf te melden aan de coach.

Mijn diensten en producten zijn niet bedoeld als vervanging voor medische interventies of geneesmiddelen. Ga bij medische en/of psychische klachten altijd eerst naar de huisarts of specialist. Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline dien je dit altijd te bespreken en beslissen met de beoefenaar van deze andere discipline.

Wanneer ik meen dat een arts beter naar uw klachten kan kijken, verwijs ik u door. Eventueel kan een behandeling/therapie plaatsvinden naast een andere behandeling. Overleg dit echter altijd met uw behandelaar.

De cliënt blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en voor wat hij/zij met de gegeven adviezen en diensten doet.

Ik geef op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch ben ik op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van mijn coaching/therapie voordoen.

Artikel 6. Resultaten

Bij de uitvoering van de behandeling is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Hoewel coaching/therapie goede resultaten kunnen opleveren kunnen resultaten niet worden gegarandeerd. 

Artikel 7. Beëindiging coaching of therapie

De opdrachtgever of cliënt kan de coaching of therapie op elk moment zonder opgaaf van reden beëindigen. Wanneer de opdrachtgever of client na aanvang de coaching / therapie tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden de coaching/therapie te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtgever betaalde bedrag.

Als één van beide partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 8. Klachten

Wanneer de client teleurgesteld is in de coaching of therapie, mag de client dit altijd aangeven bij de opdrachtnemer zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden. Ik ben als coach/therapeut aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen zoals de Vereniging voor Erkende Stress- en Burn-out Coaches (VESB) en Naturo. Beide beroepsverenigingen hebben een klachtencommissie welke benaderd kunnen worden indien nodig.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en is in ieder geval beperkt tot de bedragen waarvoor de opdrachtnemer gebeurlijk verzekerd is.

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing.

Middels het ondertekenen van de overeenkomst gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 april 2024.

Wil jij je weer helemaal vrij voelen?

Wil jij je weer helemaal vrij voelen?